Ochrona Danych - Truck BP

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych są wspólnicy TRUCK BP S.C Anna Łamanowska –Liskowska, Bartosz Kucharski z siedzibą przy ul. Bosmańskiej 3, 62-510 Konin, tel. 669303808,
e-mail: biuro@truckbp.pl

Zawsze kierujemy się zasadą minimalizacji pozyskiwanych danych osobowych. Oznacza to, że przetwarzamy w każdym przypadku tylko te dane, które są nam niezbędne, adekwatnie do celu przetwarzania.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję, jeżeli jest to niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. Możemy się z Tobą kontaktować pod podanym przez Ciebie numer telefonu lub adres e-mail czy też tradycyjnie wysyłając korespondencję listowną. Będzie to miało miejsce w przypadku potwierdzenia terminu świadczonej usługi bądź jej zmiany, przypomnieniu o realizacji usługi czy przekazaniu typowej informacji związanej obopólną współpracą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*). Twoje dane mogą również być przetwarzane w celu przekazywania informacji handlowych, ale tylko na podstawie uprzednio wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jako przedsiębiorstwo prowadzimy także rachunkowość, przez co spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. faktury za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Możemy również przetwarzać Twoje dane w związku z dochodzeniem roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO). Staramy się zabezpieczyć w możliwie najlepszy, legalny sposób swoje mienie oraz chronić osoby i poprawiać ich bezpieczeństwo na terenie naszych obiektów. W związku z powyższym stosujemy zabezpieczenia w postaci monitoringu wizyjnego. Wówczas Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6, ust.1, lit. f RODO.

Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi TRUCK BP s.c. zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom działającym w sferze obsługi prawnej oraz windykacyjnej tj. kancelarie prawne, firmy windykacyjne itp.

Po realizacji umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie. Jeżeli dane były zbierane na podstawie wyrażonej uprzednio przez Ciebie zgody - będziemy przetrzymywać te dane do czasu odwołania zgody. W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po czym zostaną trwale usunięte, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy.

Masz prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych – o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby można było odpisać na przesłaną korespondencję i zawrzeć z Tobą umowę (nie dotyczy to danych przekazanych
w celu przesyłania informacji handlowych). Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym
z profilowaniem.

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Pozycjonowanie i reklama w Google: widoczni
Widoczni